TECNISA | Centre Cogeneració Soldeu Tecnisa

Centre Cogeneració Soldeu

 • Localització: Soldeu
 • Import executat: 136.731,02 €
 • Data inici projecte: Gener 2015
 • Data fi projecte: Agost 2016

Instal·lacions tècniques per a l’edifici de la Central de Cogeneració a Soldeu.

 

El projecte consisteix en la realització de les instal·lacions tècniques de l’edifici: electricitat, enllumenat vial, línies de distribució, ventilació, calefacció, climatització, fontaneria, seguretat, regulació i domòtica, contra incendis , dipòsit de gasoil i desenfumatge.

 

Descripció dels equips:

 

 • Electricitat i enllumenat : Subministrament, col·locació i connexionat xarxa de terres, canalitzacions i cablejat elèctric i mecanismes. Enllumenat vial amb 9 bàculs de 12 m. d’alçada, 1 de 18 m i 8 unitats de 6 m.; lluminària superficial de la marca PHILIPS amb làmpades LED de 100W, 40W, 31W i 19W. Bloc autònoms i parallamps amb comptador de llamps. Cable de coure trenat per a la realització del terra perimetral. Subministrament d’aparamenta per armari de corrent normal i de corrent de SAI.
 • Ventilació, calefacció i climatització: subministrament i instal·lació de mòduls de renovació d’aire en recuperació de la marca ITACHI. Ventiladors heliocentrifugs de la marca SOLE&PALAU model TD. Incloent conductes d’acer galvanitzat de diferents diàmetres, boques d’extracció i reixes. Cable calefactor de potència lineal 30 W/m de la marca AKO amb central de gel i neu, sonda de temperatura, sonda de gel i neu per terra. Subministrament, instal·lació i connexionat de conjunt de climatització DAIKIN tecnologia INVERTER.
 • Fontaneria: Subministrament i instal·lació de canonades de polietilè reticulat tipus multicapa de diferents diàmetres amb el seu aïllament i valvuleria. Sanitaris, aixetes i accessoris. Canonades de desguàs insonoritzat amb col·lectors de recollida de desguassos.
 • Seguretat, regulació i domòtica: Subministrament i instal·lació d’armari informàtic de 19“ de 6 unitats; llocs de treball equipats en terra tècnic i certificació del cablejat FTP categoria 6.
 • Contra incendis: Subministrament i instal·lació de canonades d’acer galvanitzat de diferents diàmetres per alimentació d’hidrant exterior. Extintors de pols ABC i de CO2 i pictogrames lluminosos. Polsadors, sirenes d’alarma analògics i cable trenat i apantallat lliure d’halògens.
 • Dipòsit de gasoil: Subministrament i instal·lació de dipòsit de combustible líquid de doble paret d’acer de 45.000 litres amb canonada d’acer, boca de càrrega, tub d’alimentació de coure, sonda rígida, control de lectura, kit d’alarma i rearmament per avís d’omplenat amb sirena, vàlvula limitadora de càrrega i detector de fuites, marca INPRO.
 • Desenfumatge: Subminist rament, instal·lació i connexionat de tres unitats d’exutori de lames d’alumini amb aïllament tèrmic de dimensions 1.000x1.000 mm marca COLT. Cofret de relés tipus ORDINYS per a la maniobra de les comportes de desenfumatge.
gallery/magic