TECNISA | Els Arcs Andorra Telecom Tecnisa

Els Arcs Andorra Telecom

 • Localització: Parròquia de La Massana
 • Import executat: 324.483,64 €
 • Data inici projecte: Abril 2015
 • Data fi projecte: Setembre 2015

Adequació de les instal·lacions tècniques de les plantes 1a, 2a i 3a per Andorra Telecom de l’Edifici Els Arcs de La Massana

 

El projecte consisteix en la execució dels treballs de les instal·lacions d’electricitat, telecomuni-cacions, climatització, ventilació, recuperació de calor, fontaneria i sanejament de les plantes 1a 2a i 3a de l’Edifici Els Arcs de La Massana.

 

Descripció dels equips:

 

 • Electricitat: Subministrament, col·locació i connexionat de cablejat, mecanismes, llocs de treball i safata elèctrica Unex, canalitzacions, quadres elèctrics, gestor energètic Circutor, radiadors elèctrics, lluminàries d’emergència Daisalux, lluminàries led Trilux, pantalles led Disano.
 • Comunicacions: Subministrament i muntatge d’armaris de 19” complert de 42U incloent ventilació amb 6 ventiladors, unitats de distribució d’energia. Incloent els enllaços de coure i els enllaços de fibra òptica. Certificat de Cat6 de la instal·lació de les preses d’informàtica.
 • Climatització: Subministrament, col·locació, connexionat i posta en marxa d’unitats exteriors VRV IV de Daikin de 63 kW i unitats interiors tipus cassette integrat VRV de Daikin de potència entre 5 kW i 1.9 kW. Sistema de gestió centralitzada intel·ligent Touch Manager de Daikin. Xarxa de canonades de coure frigorífic aïllat.
 • Ventilació: Subministrament i col·locació d’extractors de banys Silent de S&P . Reixes i conductes d’aire, tub helicoïdal galvanitzat.
 • Recuperació de calor: Subministrament i col·locació de reixes lineals amb regulació de cabal d’aire Euroclima, clapets talla focs amb bobina i motor de rearmament de France Air, conductes de secció rectangular d’acer galvanitzat i aïllament. Subministrament, col·locació i posada en marxa de recuperadors de calor RHE-1900 i 1300 de S&P.
 • Fontaneria: Realització de xarxa de canonades de polietilè reticulat, aïllament, col·lectors i valvuleria. Sanitaris, aixetes i elements especials per a col·lectivitats
 • Sanejament: Realització de la xarxa de desguassos i sistema d’evacuació d’aigües residuals.
gallery/magic