TECNISA | Els Arcs Comú Massana Tecnisa

Els Arcs Comú Massana

 • Localització: Parròquia de La Massana
 • Import executat: 145.298,5 €
 • Data inici projecte: Maig 2015
 • Data fi projecte: Setembre 2015

Adequació de les instal·lacions tècniques de les plantes 4a, 5a i 6a pel Comú de La Massana de l’Edifici Els Arcs de La Massana

 

El projecte consisteix en la execució dels treballs de les instal·lacions d’electricitat, telecomuni-cacions, fontaneria, sanejament, climatització, calefacció, megafonia, ventilació i seguretat de les plantes 4a 5a i 6a de l’Edifici Els Arcs de La Massana.

 

Descripció dels equips:

 

 • Electricitat: Subministrament, col·locació i connexionat de cablejat, mecanismes, llocs de treball, canalitzacions, quadres elèctrics i radiadors elèctrics. Subministrament i col·locació de lluminàries d’emergència Normalux, lluminàries dowlight, lineals i pantalles de leds i tires de leds
 • Comunicacions: Subministrament i muntatge d’armaris de 19” complert de 6U incloent ventilació amb 1 ventilador, unitats de distribució d’energia. Incloent els enllaços de coure. Certificat de Cat6 de la instal·lació de les preses d’informàtica.
 • Fontaneria i sanejament: Realització de xarxa de canonades de polietilè reticulat, aïllament, col·lectors i valvuleria, elements sanitaris i aixetes, producció d’aigua calenta amb termos elèctrics. Realització de la xarxa de desguassos i sistema d’evacuació d’aigües residuals amb tub de PVC insonoritzat.
 • Climatització: Subministrament, col·locació, connexionat i posta en marxa d’unitats exteriors VRV IV de Daikin de 63 kW i unitats interiors Hidrobox i de conductes VRV de Daikin de potència entre 31 kW i 9 kW. Reixes lineals, tub de coure frigorífic aïllat i conducte rectangular amb
 • Calefacció: Subministrament i col·locació de sistema d’impulsió composat per bombes, pressòstats, sondes de T, manòmetres, termòmetres, vàlvules i dipòsit d'inèrcia de 370. Canonades d’acer galvanitzat aïllades. Sistema de terra radiant Rehau d’uns 400 m² i 3000 m de tub multicapa amb sistema de regulació ALB.
 • Megafonia: Subministrament i col·locació d’altaveus i amplificador de 6 entrades i 120 W.
 • Ventilació: Subministrament i col·locació d’extractors de bany Silent 100 de S&P i conducte de ventilació helicoïdal.
 • Seguretat: Subministrament i col·locació de sistema d’incendis compost per centra d’incendis analògica Guardal, detectors òptics analògics amb base aïlladora de curtcircuit, polsadors analògics de superfície i sirenes analògiques amb flash electroboscòpic.
gallery/magic