TECNISA | Trasllat Grup Electrògen Andorra Telecom Tecnisa

Trasllat Grup Electrògen Andorra Telecom

  • Localització: Parròquia d’Andorra la Vella
  • Import executat: 55.839,31 €
  • Data inici projecte: Gener 2005
  • Data fi projecte: Agost 2005

Trasllat del grup electrogen ubicat a l’edifici de l’avinguda Meritxell fins a l’edifici de la carretera de la Comella d’Andorra Telecom

 

El projecte consisteix en els treballs de desconnexió i desmuntatge dels equips i de les ins-tal·lacions d’hidrocarburs de l’edifici d’Andorra la Vella i l’execució dels quadres elèctrics, obra civil, instal·lació grup electrogen i conducció de fums a l’edifici de la carretera de la Comella.

 

Descripció dels treballs:

 

  • Edifici Andorra: Separació de les instal·lacions del grup electrogen, quadre de commutació automàtic, desconnexió i reconfiguració del flywhell, reconfiguració del sistema SCADA en les parts afectades i retirada del cablejat d’alimentacions de les sortides dels quadres i de senyals d’energia i alimentacions auxiliars. Retirada de les instal·lacions d’hidrocarburs com ara tubs, boca de càrrega, vàlvules, cablejat de control, grup de pressió de gasoil i reubicació a nou emplaçament. Desmunt de la sala del grup 2, retirada i trasllat dels elements com ara reixes, tub d’escapament, silenciós de gasos de combustió, absorbidors acústics, demolició d'envans i fulles exteriors de 20 cm en tancament de façana. Retirada i transport a l’edifici de la Comella de grup electrogen C15 PKGI de 550 kVA de Caterpillar.
  • Edifici la Comella: Subministrament i connexió de quadre de repartiment i seccionament, quadre de commutació automàtic entre xarxa elèctrica de la companyia i grup electrogen, quadres generals, de sai i oficines i subministrament , muntatge, configuració i programació del quadre de sistema de control SCADA. Línies i camins de cables. Instal·lació del grup electrogen Caterpillar C15 PKGI de 550 kVA, tub d’escapament i silenciós, ventilacions i reixes de sobre pressió i d’exteriors, fabricació i muntatge de conducte rectangular de xapa d’acer galvanitzat. Treballs d’obra civil, enderrocs, excavacions, cates, encofrat, formigonat, bancada per grup electrogen, tancaments perimetrals i de sostres, portes. Instal·lació de subministrament de gasoil. Retirada i substitució de radiador del grup electrogen.
gallery/magic